srzh-CNenfrdeitjaru
петак, март 31, 2023

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА - ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА– СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

      

Мали грб мањи

Република Србија

ГРАД  ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ

Управа Градске општине Костолац

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Број: 01-111-1330/22-3

Датум: 07.11.2022. године

ул. Боже Димитријевића бр. 13

12208    К о с т о л а ц

тел: (+381 12) 241 830, факс: 242 936

www.kostolac.rs

 

На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18 и 114/21) и чл. 12.-13а. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/16 и 12/22), у складу са мишљењем Министарства финансија бр. 112-01-00106/2022-03, Кадровским планом Управе Градске општине Костолац за 2022. годину (“Сл. гласник Града Пожаревца”, бр. 10/22) и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године, Управа Градске општине Костолац оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

- ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА–

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац.

II Радно место које се попуњава:

- Послови локалног економског развоја“ у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац, разврстано у звање: саветник, утврђено у члану 19. под редним бројем Г) 4.4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац, бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године, извршилаца – 1.

III Опис послова радног места:

Опис послова из Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године:

 • прати стање у области привреде и локалног економског развоја, као и реализацију утврђених политика из надлежности Службе и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење; припрема нацрте закључака и одлука за органе Градске општине Костолац, анализе, информације и извештаје из надлежности Службе; остварује сарадњу са међународним организацијама, надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу у циљу усаглашавања мера за бржи привредни развој Градске општине; обавља послове везане за планирање, припрему и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре и припрема план капиталних инвестиција; прати реализацију стратешких докумената у вези подстицања и усмеравања локалног економског развоја; учествује и реализује активности подршке локалној пословној заједници за ширење постојећих и заснивање нових бизниса; организује и реализује маркентишко-промотивне кампање и промоције пословних концепата и потенцијала Градске општине за улагања; пише предлоге пројеката за потребе Градске општине; прати комплетну реализацију послова у области одржавања комуналне инфраструктуре из надлежности Службе; припрема анализе, информације и извештаје из области комуналне делатности; одговара за благовремено, квалитетно и законито обављање послова; обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе за буџет и финансије и начелника Управе Градске општине Костолац.

IV Услови за рад на радном месту: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних, економских или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару; потребне компетенције за рад на радном месту утврђене у обрасцу компетенција који чини саставни део Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Костолац бр. 01-06-1199/22-1 од 03.10.2022. године; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. 

V Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања, односно компетенцијама. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Посебно се наглашава да се докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс за радно место за које се конкурише, као и попуњен Образац 1 – изјава, достављају са назнаком ''пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Послови локалног економског развоја у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац'', у затвореној коверти на којој се наводи ознака ''не отварати''.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- биографија и наводи о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;

- фотокопија или очитана лична карта;

- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

- уверење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство, односно из којих се види да ли кандидат поседује потребне компетенције за рад на радном месту за које се конкурише);

- уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);

- уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издат након оглашавања овог конкурса;

- потврда или уверење послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе);

Напомена:

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Градске општине Костолац: www.kostolac.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

             VII Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 • Стручне оспособљености, знање и вештине, односно потребне компетенције за рад на извршилачком радном месту - ''Послови локалног економског развоја'' у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац провераваће се увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа уз пријаву, писаним и усменим путем;
 • Посебне функционалне компетенције за одређено радно место, односно познавање планских докумената, прописа и аката из надлежности и организације органа, као и прописа из делокруга радног места, и то: Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 46/14, 104/16 и 95/18); Закона о улагањима („Службени гласник РС“ бр. 95/18); Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Службени гласник РС'', бр. 15/16, и 104/16); Закона о туризму (''Службени гласник РС'', бр. 17/19), Закона о контроли државне помоћи (''Службени гласник РС'', бр. 73/19); Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (''Службени гласник РС'', бр. 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14 и 23/21); Уредбе о условима прибављања и отуђења непокрености непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/18); Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС“, бр. 88/15, 46/17, 30/18 и 53/21 ); Статута Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 15/18 и 14/19); Одлуке о Управи Градске општине Костолац (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 10/22); Одлуке о обављању комуналних делатности на територији Града Пожаревца (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 3/17-108) и Одлуке о кумуналном уређењу (''Службени гласник Града Пожаревца'', бр. 12/10-24, 6/11-29, 2/12-89, 3/14-7, 3/17-119 и 6/17-24), провераваће се писано – путем есеја и симулације и/или усмено путем разговора, а вештине комуникације провераваће се усмено путем разговора. Провера опште функционалне компетенције – дигитална писменост вршиће се практичним радом на рачунару.

VIII Место рада:

Управа Градске општине Костолац, у Костолцу, ул. Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац.

IX Објављивање јавног конкурса:

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – ''Послови локалног економског развоја'' у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац објављује се на званичној интернет презентацији Градске општине Костолац, www.kostolac.rs и огласној табли Управе Градске општине Костолац. Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен јавни конкурс објављује се у дневном листу „Данас“, који се дистрибуира за целу територију Републике Србије.

X Начин и рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа биће одбачене решењем Конкурсне комисије.

Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити непосредно – предајом писарници Управе Градске општине Костолац или препорученом пошиљком на адресу: Управа Градске општине Костолац, Боже Димитријевића бр. 13, 12208 Костолац, са назнаком „Пријава за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места – ''Послови локалног економског развоја'' у Служби за буџет и финансије у Управи Градске општине Костолац“.

XI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

- Ивана Младеновић, телефон: 012/241-830; e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

XII Трајање радног односа:

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

XIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Након што протекне рок за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу њима спровести изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава. Кандидати међу којима се спроводи изборни поступак биће обавештени писаним путем или путем интернет адресе ако је дата, као и телефонским путем о томе кад отпочиње изборни поступак.

У изборном поступку Конкурсна комисија оцењује само оне стучне оспособљености, знања и вештине, односно компетеције које су наведене у Јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном конкурсу.

По окончаном изборном поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и исту, заједно са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка који садрже све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку, доставља начелнику Управе Градске општине Костолац на даљу надлежност и одлучивање. Начелник Управе Градске општине Костолац доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе за избор.                                                                         

                                                                         

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

У Костолцу, дана 07.11.2022. године

           НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ

  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ

       Ана Тишма, дипл.правник с.р.

ОБРАЗАЦ КОМПЕТЕНЦИЈА - ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

ОБРАЗАЦ 1 - ИЗЈАВА

 • Костолац ноћу

  Костолац ноћу

 • Локомотива

   Локомотива у центру Костолца

 • Костолац на Дунаву

  Костолац на Дунаву

 • Панорама Костолца

  Панорама Костолца

 • Црква СВ. Максима исповедника

  Црква Св. Максима исповедника

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Купалиште

 • Археолошко налазиште

  Археолошко налазиште "Viminacium"

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед са торња

 • Плажа

  Плажа "Топољар" - Поглед из ваздуха

 • Терени на паску

  Плажа "Топољар" - Терени на песку

 • Археолошко назалиште Viminacium

  Археолошко назалиште "Viminacium"

Контактирајте нас ...

Градска општина Костолац
Боже Димитријевића 12, 12208 Костолац, Република Србија
Тел. (012) 241 830

Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mapa-footer

Број посета

Данас115
Јуче1967
Ове недеље12133
Овог Месеца115
Укупно2776134

Ваша IP адреса је: 3.226.122.122 субота, 01 април 2023 01:05
Scroll to top
DMC Firewall is a Joomla Security extension!